Ekologia i Technika

WYDAWCA:


                                                  Ekologia i Technika banner

                                                             Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

                                                                         BTN logo


Czasopismo dofinansowane przez WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU


Za publikację tekstów w czasopiśmie naukowym "Ekologia i Technika" w 2013 (część B, poz. 545, str. 18) i  2014 r. przysługiwało 5 pkt. zgodnie z ministerialną oceną czasopism dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (nr na liście ministerstwa - część B, poz. 535). W 2015 r. również przysługuje 5 pkt. (B - 535) za publikację w czasopiśmie Ekologia i Technika.

Czasopismo "Ekologia i Technika" pozytywnie przeszło proces ewaluacji prestiżowego ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 34.06 pkt.

Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się TUTAJ.


"EKOLOGIA I TECHNIKA" jest czasopismem interdyscyplinarnym poświęconym szeroko rozumianej problematyce ochrony środowiska, stanowiąc pomost wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami nauk podstawowych i stosowanych zajmujących się problematyką ekologiczną. Na jego łamach prezentowane są poglądy, wyniki badań oraz prace mieszczące się w szerokim spektrum zagadnień poświęconych głównie: wpływowi techniki na ekosystemy, biochemicznych i mikrobiologicznych podstaw ochrony środowiska, analityki środowiskowej, biotechnologii, technologii odpadów, ekoagrotechniki, ochrony agrocenoz oraz zagadnieniom prawnym i ekonomicznym związanym z problematyką ochrony środowiska. 
EKOLOGIA I TECHNIKA jest czasopismem indeksowanym w Chemical Abstracts.

WARUNKI PRENUMERATY: Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać zaprenumerowany tytuł począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Wpłat na prenumeratę można dokonywać w urzędach pocztowych lub bankach przekazując środki na KONTO:


Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

Bank Pekao S.A. 59 1240 6452 1111 0010 4780 6121


Prenumerata w 2015 i 2016 r. - koszt 1 egzemplarza wynosi 14 zł brutto, a prenumerata 6 nr - 84 zł brutto

Zamówienia na prenumeratę można kierować na adres redakcji: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Archiwalne numery czasopisma (poniżej 2011 r.) - 4 zł brutto + koszt przesyłkiRedaktor naczelny: prof. dr hab. Jerzy Gaca dr h.c.
Zastępca redaktora: dr Ryszard Zamorski 
Sekretarz redakcji: dr Sławomir Żak
Redaktor językowy:  prof. dr hab. Mieczysław Wojtasik
Redaktor statystyczny: prof. dr hab. Ewa Jendrzejczak
Redaktor tematyczny: prof. dr hab. inż. Janusz  Hermann
Zespół redakcyjny: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
                                prof. dr hab. Ludwik Domka
                                prof. dr hab. inż. Jan Hupka
                                prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
                                prof. Manfred Pahl
                                prof. dr hab. Mariusz Pełechaty
                                prof. dr hab. Jerzy Siepak
                                prof. dr hab. Oleksander Shyichuk
                                prof. dr hab. Kazimierz Szymański
                                prof. dr hab. Ryszard Świetlik
                                prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski
                                prof. dr hab. Leszek Wachowski
                                prof. dr hab. Marek Wesołowski


INFORMACJE DLA AUTORÓW, do nadesłanego artykułu proszę dołączyć oświadczenie, które można pobrać  tutaj - etoswiadczenie

 1. Artykuły podlegają recenzji i redakcja na jej podstawie podejmuje decyzję o przyjęciu pracy do druku.
 2. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwie pochodzenie autora.
 3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review proces").
 4. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag recenzenta i uwzględnienia ich w ostatecznej wersji pracy. Autorów zobowiązuje się do szybkiego wykonania korekty autorskiej. W uzasadnionych przypadkach redakcja może skrócić artykuł i dokonać zmian niezbędnych do zachowania przyjętego standardu wydawniczego.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopism nie są ujawniane, raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.
 7. Redakcja informuje, iż "ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów  (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów   naukowych itp.). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej w nauce.
 8. Artykuł winien być rezultatem własnej oryginalnej twórczości naukowej, przemyśleń lub syntez Autora (współautorów).
 9. Artykuł nie może w niczym naruszać praw autorskich innych osób ani niczyjego prawa własności.
 10. Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma.
 11. Do redakcji należy przesłać maszynopis w dwóch egzemplarzach wraz ze streszczeniem (minimum 10 zdań) i słowami kluczowymi (minimum 5 pojęć) w języku polskim i angielskim, tytuł artykułu przetłumaczony na j. angielski, Schematy, rysunki i tabele powinny być dołączone na oddzielnych kartkach, a ich opisy dwujęzyczne tj. w j. polskim i angielskim. Teksty zapisane w postaci cyfrowej na płycie CD przesłać na adres redakcji.
 12. Obowiązuje edytor MS Word 2000 (lub późniejsze wersje), czcionka Times New Roman CE 12 pkt. z podwójnym odstępem między wierszami.
 13. Materiały ilustracyjne, rysunki, zdjęcia, wykresy itp., powinny być dostarczone w formacie jpg., dla bitmapy i .cdr lub .ai dla rysunków wektorowych, gdzie najcieńsza linia powinna mieć 0,5 pkt. Wszelkie wypełnienia powinny być realizowane przy pomocy tekstur typu linie proste, ukośne, kropki itd. Należy unikać wypełnień jednobarwnych w odcieniach szarości lub gradientach.
 14. Tekst nie może być formatowany przy użyciu: justowania, włączonej opcji dzielenia wyrazów, „miękkiego enter” (kombinacja Shift + Enter), „twardych spacji” (kombinacja „Space bar + Shift”), podziału stron, stopki i nagłówka. Wcięcia akapitowe winny być zaznaczane za pomocą tabulatora; „kursywy” należy używać tylko do nazw łacińskich.
 15. Do publikacji należy dołączyć informacje o Autorze (Autorach) zawierające: imię i nazwisko,  tytuł naukowy, miejsce i adres instytucji, e-mail oraz  telefon kontaktowy.
 16. Artykuł nie powinien przekraczać 12 stron maszynopisu formatu A-4 (margines 2,5 cm) – razem z rysunkami i tabelami.
 17. Wszystkie strony artykułu powinny być ponumerowane. Na marginesie należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele.
 18. Obowiązuje następująca kolejność treści artykułu: tytuł w j. polskim, nazwisko Autora, miejsce i adres pracy, tytuł w j. angielskim, streszczenie i słowa kluczowe w j. angielskim, wprowadzenie, cel pracy, metody badawcze, dyskusja, wnioski, podsumowanie itd., streszczenie i słowa kluczowe  w j. polskim. W literaturze stosujemy styl harwardzki.
 19. Numery cytowanych pozycji literaturowych w tekście należy umieścić w nawiasach kwadratowych.
 20. Do druku przyjmowane będą fotografie czarno-białe tylko o dobrej jakości.
 21. Nie przyjmuje się do druku odbitek kserograficznych map, planów zdjęć oraz innych materiałów o niezbyt dobrej jakości technicznej.
 22. Artykuły drukuje się wersji czarno-białej.
 23. Maszynopisów artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
 24. W przypadku niespełnienia wymogów redakcyjnych wymienionych powyżej, redakcja odmówi przyjęcia artykułu do recenzji.Rocznik 2015:

altalt

altalt

alt  alt


Rocznik 2014:

altalt

    alt alt

     altalt


Rocznik 2013: 

altalt

altalt

 altalt

Rocznik 2012 


 alt  alt

altalt

altalt

alt


Rocznik 2011:

   alt  alt    

 altalt

           


altaltRocznik 2010:

altalt

altalt

alt

Rocznik 2009Lista RECENZENTÓW artykułów opublikowanych w czasopiśmie naukowym Ekologia i Technika w 2014 r.

 1. Prof. dr hab. Marek Bieliński (UTP)
 2. Dr inż. Barbara Breza-Boruta (UTP)
 3. Dr inż. Franciszek Bromberek (UTP)
 4. Dr Jolanta Cichowska (UTP)
 5. Dr Łukasz Dąbrowski (UTP)
 6. Prof. dr hab. Ludwik Domka (UAM)
 7. Prof. dr hab. Józef B. Flizikowski (UTP)
 8. Prof. dr hab. inż. Jerzy Gaca (UTP)
 9. Dr Alicja Gackowska (UTP)
 10. Prof. dr hab. Janusz Hermann (UTP)
 11. Prof. dr hab. inż. Boris M. Khrustaliow (UT Mińsk, Białoruś)
 12. Dr hab. Andrzej Klimek, prof. UTP
 13. Dr inż. Maciej Korczyński (UTP)
 14. Dr Ewa Krasicka-Korczyńska (UTP)
 15. Dr hab. Grzegorz Lemańczyk (UTP)
 16. Prof. dr hab. Marcin Kozak (UP Wrocław)
 17. Dr hab. inż. Marek Macko (UKW)
 18. Dr inż. Adam Mroziński (UTP)
 19. Prof. dr hab. Jacek Namieśnik (PG Gdańsk)
 20. Dr Maria Kowalska (UTP)
 21. Prof. dr hab. Halina Olszewska (UTP)
 22. Prof. dr hab. inż. Marek Opielak (PL)
 23. Prof. Manfred Pahl (Uniwersitat Paberborn)
 24. Dr inż. Rafał Pasela (UTP)
 25. Dr hab. Mariusz Pełechaty, prof. UAM
 26. Prof. dr hab. Serhiy Protsenko (SUP Sumy, Ukraina)
 27. Dr hab. Marek Selwet (UP Poznań)
 28. Prof. dr hab. Jerzy Siepak (PWSZ Gniezno)
 29. Prof. dr hab. Ryszard Świetlik (PR Radom)
 30. Dr Elżbieta Radzymińska-Lenarcik (UTP)
 31. Dr Małgorzata Sztubecka (UTP)
 32. Prof. dr hab. Kazimierz Szymański (PK)
 33. Dr inż. Mścisław Śrutek (UTP)
 34. Prof. dr hab. Oleksander Shyichuk (UTP)
 35. Prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski (UTP)
 36. Prof. dr hab. Leszek Wachowski (UAM)
 37. Dr Dominika Woźny (WSZiB Kraków)
 38. Dr inż. Anna Zalewska (UTP)


Lista RECENZENTÓW artykułów opublikowanych w czasopiśmie naukowym Ekologia i Technika w 2013 r.

 1. Prof. dr hab. Marek Bieliński (UTP)
 2. Prof. dr hab. inz. Bogusław Buszewski (UMK)
 3. Dr Jolanta Cichowska (UTP)
 4. Dr Łukasz Dąbrowski (UTP)
 5. Prof. dr hab. Ludwik Domka (UAM)
 6. Prof. dr hab. Józef B. Flizikowski (UTP)
 7. Prof. dr hab. inż. Jerzy Gaca (UTP)
 8. Dr hab. inż. Irena Gołębiowska, prof. UTP
 9. Prof. dr hab. Janusz Hermann (UTP)
 10. Prof. dr hab. inż. Boris M. Khrustaliow (UT Mińsk, Białoruś)
 11. Dr hab. Andrzej Klimek, prof. UTP
 12. Dr inż. Marek Macko (UKW)
 13. Dr inż. Adam Mroziński (UTP)
 14. Dr Maria Kowalska (UTP)
 15. Prof. dr hab. inż. Marek Opielak (PL)
 16. Prof. Manfred Pahl (Uniwersitat Paberborn)
 17. Dr hab. Mariusz Pełechaty, prof. UAM
 18. Prof. dr hab. Serhiy Protsenko (SUP Sumy, Ukraina)
 19. Prof. dr hab. Jerzy Siepak (UAM)
 20. Prof. dr hab. Kazimierz Szymański (PK)
 21. Dr inż. Mścisław Śrutek (UTP)
 22. Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski (UTP)
 23. Prof. dr hab. Leszek Wachowski (UAM)
 24. Dr Sławomir Żak (UTP)


Lista RECENZENTÓW artykułów opublikowanych w czasopiśmie naukowym Ekologia i Technika  w 2012 r.

 1. Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński
 2. Prof. dr hab. inż. Józef B. Flizikowski
 3. Prof. dr hab. inż. Jerzy Gaca
 4. Dr inż. Alicja Gackowska
 5. Dr hab. inż. Irena Gołębiowska, prof. UTP
 6. Dr inż. Maciej Korczyński
 7. Dr inż. Maria Kowalska
 8. Dr hab. Leszek Kucharski, prof. UŁ
 9. Dr hab. Jan Kryszak, prof. UP
 10. Dr Anna Ligocka
 11. Dr inż. Piotr Malczyk
 12. Dr Dorota Michalska-Hejduk
 13. Prof. dr hab. Jacek Namieśnik
 14. Dr hab. Halina Olszewska, prof. UTP
 15. Prof. dr hab. Zbigniew Paluszak
 16. Dr hab. Mariusz Pełechaty, prof. UAM
 17. Dr inż. Anna Piotrowska
 18. Dr hab. Halina Ratyńska
 19. Prof. dr hab. Stanisław Seniczak
 20. Prof. dr hab. Jerzy Siepak
 21. Prof. dr hab. Kazimierz Szymański
 22. Dr inż. Andrzej Tomporowski
 23. Dr hab. inż. Czesława Trąba, prof. UŁ
 24. Prof. dr hab. Leszek Wachowski
 25. Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ
 26. Dr hab. Mieczysław Wojtasik, prof. UKW
 27. Dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK
 28. Dr Ryszard Zamorski
 29. Dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR
 30. Prof. dr hab. Jacek Żarski 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.